0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật xây dựng – Công ty luật Dragon

Luật xây dựng – Ảnh minh họa

Công ty luật Dragon – Luật quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng.  Luật  áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Luật này, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Luật xây dựng tải về xem tại đây

Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng tải về xem tại đây

Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng tải về xem tại đây

Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao –  Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao tải về xem tại đây

Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tải về xem tại đây

Quy định 04/2010/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội tải về xem tại đây

Công ty luật Dragon