0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Đơn xin thay đổi nội dung DKKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố)

ĐƠN XIN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………

Hình thức doanh nghiệp:……………………………………………….

Số giấy phép thành lập:…………………………………………………
do UBND Tỉnh (thành phố) cấp ngày… tháng…. năm…

Số đăng ký kinh doanh…… Do…….. cấp ngày… tháng… năm 199….

Trụ sở doanh nghiệp:…………………………………………………..

Tel:…………….. Fax:…………………………………………………

Vốn đầu tư ban đầu hoặc vốn điều lệ…………………………………..

Tài khoản:………………………………………………………………

Ngành, nghề kinh doanh:………………………………………………

Thời hạn hoạt động:………………… năm

Xin thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh:…………………………

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………

Trụ sở:………………………………………………………………….

Ngành nghề kinh doanh:……………………………………………….

Vốn đầu tư:

Trong đó: – Vốn bằng tiền:

–         Vốn bằng giá trị hiện vật:

Doanh nghiệp cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Doanh nghiệp xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về hoạt động của doanh nghiệp và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước.

… Ngày… tháng… năm 199…

T/M Doanh nghiệp

Giám đốc