0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty luật tại Hà Nội giới thiệu Mẫu văn bản Đề nghị xác nhận tình trạng nhà ở

Mẫu văn bản Đề nghị xác nhận tình trạng nhà ở

Tên cơ quan/ tổ chức

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số:…………….

V/v nhập cảnh của

khách nước ngoài

………. ngày…..tháng…….năm……..

Kính gửi: CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH (BỘ CÔNG AN)

(Cơ quan, tổ chức)……………….. đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét việc nhập cảnh của …………. khách nước ngoài, cụ thể như sau:

Số TT Họ và tên (chữ in hoa) Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Số, loại hộ chiếu Chức vụ hoặc nghề nghiệp
Gốc Hiện nay

Được nhập xuất cảnh Việt Nam…….. lần, từ ngày ……../…../….. đến ngày………/…./……..

Với mục đích:………………………………………………………………………………………………..

Chương trình hoạt động tại các địa phương: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Dự kiến địa chỉ tạm trú tại……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Cơ quan, tổ chức đón tiếp, quản lý:…………………………………………………………..

Đề nghị Cục Quản lý XNC:(1)

-Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ………………..để cấp thị thực.

-Giải quyết cho khách nhận thị thực tại cửa khẩu…………………. lý do…………………

………………………………………………………………………………………………………

-Vấn đề khác (nếu có)(2)……………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ

Công ty luật, văn phòng luật sư, luật sư, van phong luat su, luat su, cong ty luat