0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Bộ luật Tố tụng hình sự

Luật sư Dragon – Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Quốc hội Việt Nam, năm 2003 Bộ luật này mang số 19/2003/QH11 được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

Mục lục

  • Phần thứ nhất: Những quy định chung
  • Phần thứ hai: Khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định việc truy tố
  • Phần thứ ba: Xét xử sơ thẩm
  • Phần thứ tư: Xét xử phúc thẩm
  • Phần thứ năm: Thi hành bản án và quyết định của Tòa án
  • Phần thứ sáu: Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật
  • Phần thứ bảy: Thủ tục đặc biệt
  • Phần thứ tám: Hợp tác quốc tế

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Chủ tịch Quốc hội
(Đã ký)

Nguyễn Văn An

Tải về xem tại đây