0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Bộ luật hình sự 2010

Bộ luật sửa đổi bổ sung này có số 37/2009/QH12 được thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009 nhằm sửa đổi bổ sung cho Bộ luật Hình sự 1999, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2010.

Lời nói đầu
Phần chung
Chương I: Điều khoản cơ bản (Điều 1 – 4)
Chương II: Hiệu lực của Bộ luật hình sự (Điều 5 – 7)
Chương III: Tội phạm (Điều 8 – 22)
Chương IV: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự (Điều 23 – 25)
Chương V: Hình phạt (Điều 26 – 40)
Chương VI: Các biện pháp tư pháp (Điều 41 – 44)
Chương VII: Quyết định hình phạt (Điều 45 – 54)
Chương VIII: Thời hiệu thi hành án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt (Điều 55 – 62)
Chương IX: Xóa án tích (Điều 63 – 67)
Chương X: Những quy định đối với người chưa thành niên phạm tội (Điều 68 – 77)
Phần các tội phạm
Chương XI: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia (Điều 78 – 92)
Chương XII: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh sự của con người (Điều 93 – 122)
Chương XIII: Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân (Điều 123 – 132)
Chương XIV: Các tội xâm phạm sở hữu (Điều 133 – 145)
Chương XV: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình (Điều 146 – 152)
Chương XVI: Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Điều 153 – 181)
Chương XVII: Các tội phạm về môi trường (Điều 182 – 191a)
Chương XVIII: Các tội phạm về ma túy (Điều 192 – 201)
Chương XIX: Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng (Điều 202 – 256)
Chương XX: Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính (Điều 257 – 276)
Chương XXI: Các tội phạm về chức vụ (Điều 277 – 291)
Mục A: Các tội phạm về tham nhũng
Mục B: Các tội phạm khác về chức vụ
Chương XXII: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp (Điều 292 – 314)
Chương XXIII: Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân (Điều 315 – 340)
Chương XXIV: Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh (Điều 341 – 344)
Điều 3.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(Đã ký)

Nguyễn Phú Trọng

Bộ luật hình sự mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 vui lòng tải đường link dưới đây

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ NỘI – CÔNG TY LUẬT HÀ NỘI