0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Biểu phí, lệ phí hoà giải của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

I. Biểu phí hòa giải của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

1. Phí nộp hồ sơ

Khi nộp đơn yêu cầu hòa giải, bên nộp đơn phải nộp khoản phí nộp hồ sơ là 2.000.000đ. Khoản phí này sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.

2. Phí hòa giải

Phí hoà giải bao gồm:

(a) Phí hành chính của VIAC;

(b) Một khoản thù lao hợp lý cho hoà giải viên;

(c) Chi phí đi lại và các chi phí khác của hoà giải viên;

(d) Chi phí đi lại và các chi phí khác của nhân chứng theo yêu cầu của hoà giải viên với sự đồng ý của các bên;

(e) Chi phí về tư vấn của các chuyên gia và chi phí phiên dịch theo yêu cầu  của các bên hoặc của hoà giải viên với sự đồng ý của các bên;

Các khoản phí nêu tại mục (a) và (b) sẽ do Chủ tịch VIAC quyết định dựa trên những yếu tố sau:

– Trị giá vụ tranh chấp

– Tính phức tạp của vụ tranh chấp

– Thời gian giải quyết vụ tranh chấp

Các khoản phí nêu tại mục (c); (d); (e) sẽ được tính trên cơ sở thực tế phát sinh.

Khi nộp đơn yêu cầu hoà giải và khi chấp nhận yêu cầu hoà giải, mỗi bên phải nộp tạm ứng trước một khoản phí nêu tại mục (a) và (b) do VIAC ấn định. Khi việc hoà giải chấm dứt hoặc kết thúc, VIAC sẽ tính toán các chi phí và ấn định mức phí hoà giải cụ thể mà các bên phải nộp. Trong trường hợp khoản phí ấn định cao hơn số tiền mà các bên đã tạm ứng thì các bên phải nộp bổ sung số tiền còn thiếu. Trong trường hợp khoản phí ấn định thấp hơn số tiền mà các bên đã nộp tạm ứng thì VIAC sẽ hoàn trả cho các bên số tiền còn thừa.

Biểu phí, án phí thuê trọng tài quốc tế tại đây

II. Điều khoản hòa giải mẫu của VIAC

VIAC khuyến nghị các bên sử dụng Điều khoản hòa giải mẫu sau đây trong Hợp đồng:

Tiếng Việt

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hòa giải tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm này”.

hoặc,

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hòa giải tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm này”.

Tiếng Anh:

“Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by mediation at the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) in accordance with its Rules of Mediation”.

or,

“Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by mediation at the Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VIAC) in accordance with its Rules of Mediation”.

Nguồn: viac.vn

Văn phòng luật sư uy tín Dragon tại Hà Nội cung cấp tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – Online – 1900 599 979