0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật về Luật tổ chức tòa án

Văn bản quy phạm pháp luật về Luật tổ chức tòa án

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC 31/03/2010 Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
10/2009/PL-UBTVQH12 13/03/2009 Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án
16/2004/NQ-HĐ 16/07/2004 Về việc công nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2004-2009.
4/2002/PL-UBTVQH11 04/11/2002 Về việc tổ chức Tòa án quân sự
2/2002/PL-UBTVQH11 04/10/2002 Về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân
88/2002/QĐ-UB 30/09/2002 Ban hành “Quy định tạm thời về mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với Tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh trong công tác điều tra, giám định, định giá tài sản liên quan các vụ án do ngành Tòa án thụ lý, giải quyết”
33/2002-QH10 02/04/2002 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
/2000/PL-UBTVQH10 25/07/2000 Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 của Pháp lệnh tổ chức tòa án quân sự.
18/1999/NQ-HĐND 14/12/1999 V/v công nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân- Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VI
410/TTg 15/07/1995 Chỉ thị về việc đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán Tòa án Hành chính các cấp


Văn phòng luật Dragon