0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật về Luật Đầu tư

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
186/2010/TT-BTC 18/11/2010 Hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư
40/2009/TT-LĐTBXH 03/12/2009 Hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
1267/QĐ-TTG 25/09/2006 Về việc thành lập Tổ công tác thi hành  Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
108/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
101/2006/NĐ-CP 21/09/2006 Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
59/2005/QH11 12/12/2005 Luật Đầu tư
27/2003/NĐ-CP 19/03/2003 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
22/2002/TT-BTC 11/03/2002 Hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam có vốn góp thành lập doanh nghiệp liên doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi doanh nghiệp liên doanh chấm dứt hoạt động.
20/2002/TT-BTC 11/03/2002 Hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam có vốn góp thành lập doanh nghiệp liên doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi doanh nghiệp liên doanh chấm dứt hoạt động.
13/2001/TT-BTC 08/03/2001 Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
22/2000/TT-BTM 15/12/2000 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp có vôn đầu tư nước ngoài
24/2000/NĐ-CP 31/07/2000 Quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
18/2000/QH10 09/06/2000 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
70/2000/QĐ-TTG 19/01/2000 Về việc thành lập Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
89/99/TT-BTC 16/07/1999 Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
2345/1998/TT-BKHCNMT 10/12/1998 Thông tư hướng dẫn xác định và công nhận doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao hoạt động theo luật đầu tư nước ngoài tại việt nam
12/CP 18/02/1997 NĐ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
111/GSQL-T 01/01/1997 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 12/CP ngày 18/2/1997 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
74/TCT 01/01/1997 Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
1/1996/QHIX 12/11/1996 Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10
52/CTN 01/01/1996 Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
14/KHĐT-TM 01/01/1996 Thông tư hướng dẫn gia công hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
96/TC/TCT 30/12/1995 Thông tư hướng dẫn thu thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong

Công ty luật Dragon