0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thông báo kết quả tập sự hành nghề luật sư tại Hà Nội Năm 2014

ĐOÀN LUẬT S­­­Ư TP. HÀ NỘI

BAN CHỦ NHIỆM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  51 /TB – BCNĐLS Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO

(Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra kết quả tập sự và nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư )

Kính gửi:  Các Tổ chức hành nghề luật sư

Thực hiện Thông báo số 15/TB-HĐKT ngày 04/3/2014 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra kết quả tập sư hành nghề luật sư khu vực phía Bắc lần thứ I năm 2014.

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư thông báo cho những người tập sự đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra cụ thể như sau:

1. Địa điểm tổ chức kiểm tra:

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Thời gian tổ chức kiểm tra: từ ngày 21/03/2014 đến hết ngày 23/3/2014

Ngày 21/3/2014: Thí sinh có mặt tại Hội trường số 1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lúc 13h30 để dự khai mạc kiểm tra;

Ngày 22/03/2014: Thí sinh làm bài kiểm tra viết thứ nhất về kỹ năng hành nghề luật sư (180 phút) bắt đầu từ 6h30; Thí sinh làm bài kiểm tra viết thứ hai về pháp luật về luật sư và đạo đức nghề nghiệp của luật sư (90 phút) bắt đầu từ 13h00;

Ngày 23/03/2014: Thí sinh Kiểm tra thực hành bắt đầu từ 7h00.

3. Nộp lệ phí : Những người tập sự đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra  nộp lệ phí cấp Chứng chỉ HNLS là 1.500.000 đồng/người tại Văn phòng Đoàn luật sư TP. Hà Nội (tầng 9 Cung trí thức, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Thời gian Văn phòng Đoàn thu lệ phí từ 8h ngày 12/3/2014 đến 17h ngày 13/3/2014.

Lưu ý: Thí sinh mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị chứng minh khác để xuất trình khi tham dự kiểm tra

Trân trọng !

Nơi nhận:

– Như trên

– Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam

– L­ưu VPĐ.

Trích nguồn từ Đoàn Luật sư Hà Nội

1. DANH SÁCH HỒ SƠ ĐẠT YÊU CẦU THAM DỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

2. DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

T/M BAN CHỦ NHIỆM

CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Luật sư Nguyễn Văn Chiến