0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

pháp lệnh công chức

Luật Cán bộ công chức

QUỐC HỘI Luật số: 22/2008/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số…