0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luat thue tai nguyen

Luật thuế tài nguyên

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 45/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa…