0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luat dao tao

Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí trợ cấp thôi việc và chi phí đào tạo

Thông tư số 89/2006/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo THÔNG TƯ Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và…