0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luật thủ đô

Luật Thủ đô 2012

QUỐC HỘI _________ Luật số: 25/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________ LUẬT THỦ ĐÔ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung…