0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luật cơ yếu

Luật Cơ yếu

QUỐC HỘI ________ Luật số: 05/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ LUẬT CƠ YẾU Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số…