0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Giấy chứng nhận đăng ký

Giấy đề nghị Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký DN/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…

Phụ lục II-12 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày……tháng……năm…… GIẤY ĐỀ NGHỊ Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…