0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Quyết định phòng, chống buôn lậu, hàng giả

Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Ban hành Quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
__________

Số: 37/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý

nhà nước trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả

và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động tổ chức phối hợp của các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

Xét đề nghị của sở Công Thương – Thường trực Ban chỉ đạo 127/TP Hà Nội tại Tờ trình số 28/TT-BCĐ127/TP ngày 18 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 82/2005/QĐ-UB ngày 03/06/2005 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; chống sản xuất, buôn bán hàng giả và kinh doanh trái phép trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Công Thương: Ban Chỉ đạo 127/TW;
– TT Thành ủy; TT HĐND Thành phố;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
– TT công báo, Cổng giao tiếp điện tử TP;
– Đài PT&TH HN, Báo KT&DT (để đưa tin);
– VP UB: Các PVP, các phòng CV; CTq;
– Lưu: VT, BCĐ127.