0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Liên đoàn luật sư làm việc với Đoàn luật sư Tp Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2010 của Liên đoàn luật sư Việt Nam cũng như để tăng cường sự phối hợp giữa Liên đoàn luật sư Việt Nam với Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Liên đoàn luật sư Việt Nam do LS. Lê Thúc Anh, Chủ tịch Liên đoàn luật sư làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch như sau:

A. Nội dung làm việc
Dự kiến nội dung trao đổi trong buổi làm việc:
1. Hoạt động của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai các công tác của Liên đoàn luật sư Việt Nam từ ngày thành lập cho đến nay;
2. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam;
3. Việc triển khai Kế hoạch đổi, cấp Thẻ luật sư của Liên đoàn luật sư Việt Nam;
4. Những kiến nghị của Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh với Liên đoàn luật sư Việt Nam;
5. Một số nội dung khác.
B. Thời gian và địa điểm làm việc
01 buổi sáng (Thứ Tư ngày 31 tháng 03 năm 2010, từ 8h00 đến 11h30) tại Trụ sở Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty luật Dragon