0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Lịch sử hình thành nghề luật sư ở Việt Nam

Nghề luật sư tại Việt Nam có lẽ đã ra đời từ trong thời kỳ người Pháp đô hộ theo sắc lệnh ngày 25 tháng 5 năm 1930.

 

Lịch sử hình thành nghề luật sư ở VN
Lịch sử hình thành nghề luật sư ở VN

Ngay sau khi giành được độc lập, nhà

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quan tâm đến việc thiết lập cơ sở pháp lý cho hoạt động luật sư. Ngày 10 tháng 10 năm 1945 Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minhngày 22 tháng 11 năm 1946, là sắc lệnh số 217 cho phép các thẩm phán ra làm luật sư. đã ban hành sắc lệnh số 46 quy định về tổ chức luật sư. Tiếp đó,

  Sau khi Việt Nam thống nhất, Nhà nước Việt Nam đã ban hành Pháp lệnh luật sư vào năm 1987. Tuy nhiên, thời điểm này các quy định chưa cho phép luật sư hành nghề độc lập. Hầu hết hoạt động của luật sư thông qua tổ chức nghề nghiệp là đoàn luật sư. Đoàn luật sư được thành lập tại các tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 1 tháng 10 năm 2001, pháp lệnh đó được thay thế bởi pháp lệnh số 37/2001/PL-UBTVQH10 với những nội dung phù hợp với xu thế phát triển và nhu cầu của xã hội về dịch vụ pháp lý. Các tổ chức hành nghề luật sư được thành lập và các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài được phép hành nghề tại Việt Nam.

Năm 2007, Luật Luật Sư có hiệu lực thi hành. Đây là văn bản luật đầu tiên về luật sư, đánh dấu một bước phát triển của nghề luật sư, tạo tiền đề cho đội ngũ luật sư Việt Nam phát triển cả về số lượng và chất lượng. Luật này cũng là văn bản đầu tiên tạo ra cơ sở pháp lý cho việc thành lập tổ chức luật sư toàn quốc với tư câch là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư trong phạm vi cả nước, đại diện cho các luật sư, các đoàn luật sư.

Văn phòng luật Dragon (Tổng hợp từ Internet)