0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Đánh giá kết quả công tác năm 2013 về hoạt động luật sư

Kết quả công tác Bổ trợ tư pháp năm 2013 và nhiệm vụ công tác năm 2014.

Ngày 19/02/2014 Sở tư pháp thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công về hội nghị triển khai công tác bổ trợ tư pháp năm 2014

1. Hoạt động Luật Sư

Tính đến hết năm 2013, Sở Tư pháp đang quản lý 855 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có 440 Văn phòng luật sư, 276 Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 83 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, 32 Công ty luật hợp danh và 24 tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài). Ngoài ra có 34 Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trong nước, 14 Chi nhánh cua Công ty luật nước ngoài và 15 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Tổng số Luật sư khoảng 2.200, tổng số người tập sự hành nghề luật sư khoảng 1.800.

(Luật sư Nguyễn Minh Long đón nhận bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Theo số liệu báo cáo hưa đầy đủ của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố trong năm 2013, các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện 34.214 vụ, trong đó có 1.945 vụ hình sự, dân sự 4.102 vụ, hành chính 165 vụ, tư vấn pháp luật 13.267 vụ, đại diện ngoài tố tụng 375 vụ, dịch vụ pháp lý khác 12.646 vụ và 1.714 vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí. Tổng doanh thu là 330.795.000.000 đồng, tổng số tiền nộp thuế là 34.570.000.000 đồng.

Trong năm 2013, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Quyết định, Ké hoạch về lĩnh vực quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư như: Quyết định số 3340/QĐ – UBND ngày 28/05/2013 về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật Sư.

Bên cạnh việc Sở Tư pháp luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức hành nghề Luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài khi có yêu cầu đăng ký hoạt động, thay đổi, cấp tại, tạm dừng hay chấm dứt hoạt động. Qua đó đã kịp thờ nhắc nhở, hướng dẫn cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức. Điều này ngày càng thể hiện được sự chủ động và đạt được kết quả nhất định, góp phần phát triển hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố nói riêng và trong cả nước nói chung.

2. Hoạt động tư vấn pháp luật

Toàn thành phố có 26 Trung tâm tư vấn pháp luật và 08 Chi nhánh. Trong đó, tổng số tư vấn viên là 116, luật sư là 28, cộng tác viên là 286, nhân viên là 65. Tổng thu của các Trung tâm tư vấn pháp luật trên địa bàn Thành phố là gần 1,7 tỷ đồng.

Hầu hết các yêu cầu tư vấn đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Tạo được uy tín và mối quan hệ với khách hàng, chất lượng các vụ việc tư vấn được duy trì ổn định.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ tư pháp, Cục bổ trợ tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý và Ủy ban nhân dân Thành phố nên việc quản lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các Trung tâm và Chi nhánh tư vấn pháp luật được thực hiện một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, một số Trung tâm mới đi vào hoạt động nên cơ sở vật chất còn thiếu, kinh phí hoạt động còn hạn chế. Số tư vấn viên kiêm nhiệm nhiều nên ảnh hưởng một phần đến hoạt động của các trung tâm. Đa số các trung tâm không được hỗ trợ về tài chính. Việc trang trải các chi phí thường xuyên cho các hoạt động chủ yếu từ khoản thu không đáng kể từ khách hàng.

Đề nghị Bộ Tư pháp hàng năm có kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng ký năng và nghiệp vụ tư vấn pháp luật theo các chuyên đề cho các tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên pháp luật, tạo điều kiện cho các Trung tâm tư vấn pháp luật được tham gia các hội thảo về tư vấn pháp luật.

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2014

1.Hoạt động Luật sư

– Tham mưu Lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 30/03/2009 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Dẩng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND ngày 13/01/2009 của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố và Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về luật sư và hoạt động hành nghề luật sư.

– Thực hiện Quyết định số 5332/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

– Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 08/08/2011 của UBND Thành phố về việc thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố đúng lộ trình.

– Xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND Thành phố về việc tăng cường sự tham gia của luật sư vào các sự án công.

– Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước của Sở Tư pháp và Đoàn luật sư Hà Nội về luật sư và hoạt động hành nghê luật sư trên địa bàn Thành phố.

– Kiểm soát chặt chẽ quy đình, thủ tục trước khi cấp Giấy Đăng ký hoạt đông; Phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư trong việc nâng cao hiệu quả công rác quản lý nhà nước về luật sư và hoạt động hành nghê luật sư

– Tăng cường công tác kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghê luật sư trên địa bàn Thành phố.

– Phối hợp giải quyết dứt điểm các trường hợp công dân kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đối với luật sư và tổ chức hành nghề luật sư và các vụ việc được Thành ủy, UBND Thành phố giao.

2.Hoạt động Tư vấn luật:

– Thực hiện các biện pháp hỗ trợ hoạt động tư vấn pháp luật

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư vấn pháp luật về tổ chức và người dân biết và sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật ngày một nhiều hơn.

Theo nguồn Sở tư pháp Hà Nội.

Công ty Luật Dragon