0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Chuyên đề KHXX: Luật tố tụng hành chính

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC XÉT XỬ

www.luatsubaochua.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản:
PGS. TS. NGUYỄN TẤT VIỄN

Chịu trách nhiệm nội dung:
TS. ĐẶNG QUANG PHƯƠNG


Biên tập

THS. NGÔ HỒNG PHÚC
VÀ TẬP THỂ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
MỤC LỤC

Lời nói đầu 3
Tờ trình Quốc hội về Dự án Luật tố tụng hành chính 4
Báo cáo thẩm tra Dự án Luật tố tụng hành chính 16
Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật tố tụng hành chính và Nghị quyết thi hành Luật tố tụng hành chính 29
Lênh số 23/2010/L-CTN ngày 07-12-2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội 36
Nghị quyết số 56/2010/QH12 về việc thi hành Luật tố tụng hành chính 37
Lệnh số 22/2010/L-CTN ngày 07-12-2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật 40
Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12