Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 2/9/2017 quy định về bảo lãnh ngân hàng

Văn phòng luật sư Dragon cung cấp văn bản thông tư hướng dẫn về quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai