Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 07/2015/TT-NHNN Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng … Đọc tiếp Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng