Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Văn bản khác..

Luật Dân sự Việt Nam 2005

QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33/2005/QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005 BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được…

Luật thuế tài nguyên

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 45/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa…