Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Văn bản pháp luật

Thông tư 03/2013/TT-BNV quy định 16 mẫu văn bản quan trọng trong hoạt động của các hội, hiệp hội,…

Thông tư 03/2013/TT-BNV quy định 16 mẫu văn bản quan trọng trong hoạt động của các hội, hiệp hội, liên đoàn - Đơn đề nghị thành lập hội - Mẫu điều lệ hội - Mẫu báo cáo hoạt động hội - Đơn xin gia nhập hội Các mẫu văn bản dùng cho hoạt động…

Luật Thủ đô 2012

QUỐC HỘI _________ Luật số: 25/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________ LUẬT THỦ ĐÔ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung…