Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Văn bản pháp luật

Công ty luật tại Hà Nội cung cấp Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định chi tiết các khoản thu nhập được…

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ…