Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Hành chính

Nghị định số 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư,…

CÔNG TY LUẬT DRAGON WWW.CONGTYLUATDRAGON.COM UBND XÃ KHÔNG CÒN THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 02/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký…

Hợp đồng đại diện

Hợp đồng đại diện CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********** HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN Số: /HĐĐD - Căn cứ Luật thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Căn cứ Nghị định /CP ngày của Chính phủ hướng dẫn…