Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Tư vấn giao thông

Luật sư tại Hà Nội trả lời về thủ tục và thời gian xác định người có lỗi trong vụ tai nạn giao thông

Luật sư tư vấn Văn phòng luật sư Hà Nội Câu hỏi: Hiện nay, việc quy định về hồ sơ, thủ tục xác định người có lỗi trong vụ tai nạn giao thông để được điều trị theo chế độ bảo hiểm y tế còn gây khó khăn cho nhân dân. Cử tri đề nghị Bộ Công an…

Thông tư số 65/2012/TT-BCA

BỘ CÔNG AN ------- Số: 65/2012/TT-BCA CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA ViỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát…

Luật xây dựng

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số 16/2003/QH11 ____________________________ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khóa XI, kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm…