Bạn đang xem: Công ty Luật Dragon » Tiện ích văn phòng luật

Mẫu thông báo Về việc cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Mẫu thông báo Về việc cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Phụ lục II-7 TÊN DOANH NGHIỆP Số: …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …., ngày … tháng … năm……… THÔNG BÁO Về việc cập nhật...
Mẫu văn bản Về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế

Mẫu văn bản Về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế

Phụ lục II-6 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG...
Mẫu thông báo Về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Mẫu thông báo Về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Phụ lục II-4 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG...
Mẫu thông báo Về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Mẫu thông báo Về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-3 TÊN DOANH NGHIỆP Số: …………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  -  Tự do -  Hạnh phúc ……, ngày……tháng……năm…… THÔNG BÁO Về việc thay đổi chủ...
Mẫu thông báo Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mẫu thông báo Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục II-2 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO Về...
Thông báo Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-1 TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG...
Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

Phụ lục I-4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày ……tháng …… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi:...
Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày ……tháng …… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ...
Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày ……tháng …… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Kính...
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày ……tháng …… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Kính...
Đối tác - khách hàng
                             
© 2013 Bản quyền thuôc: CÔNG TY LUẬT DRAGON - ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI · Subscribe:Posts · Powered by Văn phòng luật sư Dragon